مقایسه عرشه فولادی

مقایسه وزن 1 متر مربع سقف عرشه فولادی با سایرسقف ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه سقف عرشه فولادی با سقف کامپوزیت

 

 

 

 

 

 

مقایسه میزان مصرف مصالح در سقف عرشه فولادی و سایر سقف ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه وزن سقف عرشه فولادی همراه با ریز جزییات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه اختصاصی سقف عرشه فولادی با سقف تیرچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه مقدار مصرف آهن آلات نسبت به سقف ها مورد استفاده در سازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه مقدار مصالح مصرفی در سقف عرشه فولادی نسبت به سایر سقف ها همرا با وزن مصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه هزینه اجرای سقف عرشه فولادی نسبت به سایر سقف ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداکـثر و حداقل فاصله تیر های فرعی در سقف عرشه فولادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ظاهری سقف عرشه فولادی